ویژه های خبری
زنجان اسکواش

 هیئت اسکواش زنجان : آذین مسروری، فاطمه خبری، مریم حقیقی آرانی، فهیمه سبزیکار، زهرا مسجدی آرانی، ریحانه سعیدنژاد / مربی :  زهرا سادات موسوی

لیست بازیکنان تیم زنجان اسکواش