ویژه های خبری

 

بسمه تعالي

 

آيين نامه کميته اسکواش، راکتبال و پادل کودکان

( فدراسيون اسکواش)

 

مقدمه :

 

        فدراسيون اسکواش جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد با تشکيل کميته کار با کودکان کم سن ، با هدف فرهنگ سازي در اسکواش از طريق کودکان با يک برنامه هماهنگ و علمي و طبق يک جدول کارنما برنامه هاي خود را اجرايي کند . اسکواش در سال هاي گذشته نتوانسته است جايگاه واقعي خود را در بين آحاد جامعه پيدا کند و افراد کمي هستند که با اين رشته در کشور آشنا هستند ، لذا با ورود اين کميته به مجموعه اسکواش و عملياتي شدن برنامه هاي آن مي توان از سنين کودکي ، کودکان و والدين را با ورزش اسکواش که بصورت بازي هاي هدفدار ارائه مي گردد ، آشنا سازند .

ماده 1- اهداف :

-         ساماندهي و سازماندهي اسکواش کودکان

-         آشنا نمودن کودکان و خانواده ها با اسکواش

-         آماده سازي بستر مناسب جهت استعداد يابي اوليه

-         تهيه بروشور ، CDهاي متناسب کودکان

-         ايجاد زمينه جهت جلب و جذب خانواده ها به اسکواش

ماده 2 اعضاء کميته :

-         رئيس کميته

-         نايب رئس بانوان ( نايب رئيس )

-         مسئول کميته آموزش فدراسيون ( عضو *

-         دبير

-         اعضاء روساي اسکواش ، راکتبال و پادل

 

تبصره :رئيس کميته توسط رياست فدراسيون منصوب مي گردد .

-         با هماهنگي رياست فدراسيون براي اعضاء توسط رئيس کميته ابلاغ صادر مي گردد .

 

ماده 3 وظايف کميته :

-         سياست گذاري و برنامه ريزي سالانه

-         برگزاري نشست هاي دو هفته يکبار

-         برگزاري نشست سالانه با مسئولان ( نمايندگان ) اسکواش ، راکتبال و پادل کودکان در استان ها

-         طراحي برگزاري دوره هاي آموزشي تربيت مربي ارشد و تربيت مربي اسکواش ، راکتبال و پادل ويژه کار با کودکان کم سن

-         برگزاري جشنواره هاي متنوع و مناسب کودکان

-         ارائه جدول کارنماي مرتبط با برنامه هايي که بايستي انجام شود .

-         تهيه و تدوين تقويم پيشنهادي سالانه کميته جهت تصويب به فدراسيون

تبصره 1 :در مراکز استان ها يک نفر از بانوان بعنوان مدير اجرايي اين کميته در سطح هيأت استان فعاليت خواهد نمود .

تبصره2 :در مراکز استان ها کميته متناظر زيرنظر نايب رئيس بانوان هيأت اسکواش استان تشکيل مي گردد.

ماده 4 - ارکان کميته در استان :

-         نايب رئيس بانوان  هيأت (رئيس کميته )

-         مدير اجرايي ( دبير- منشي کميته يا عضو کميته ) و مسئول  راکتبال و پادل

-         کارشناس مسئول امور مهدهاي کودک سازمان بهزيستي استان ( عضو)

-         کارشناس روستا مهدهاي سازمان بهزيستي استان ( عضو) 

-         مسئول کميته بازي ها و ورزش کودکان هيئت ورزش هاي همگاني استان ( عضو )

-         نماينده کانون توسعه همياري مديران مهدهاي کودک استان ( عضو)

-         نماينده مرکز پيش دبستاني آموزش و پرورش استان ( عضو)

-         نماينده غنچه هاي هلال احمر استان ( عضو)

 

تبصره :براي کليه اعضاء کميته توسط رئيس هيأت ابلاغ صادر مي گردد .

 

ماده 5 وظايف کميته استاني :

-         برگزاري جلسات منظم کميته با حضور اعضاء

-         برنامه ريزي به منظور برگزاري دوره هاي آموزشي تربيت مربي اسکواش کودکان کم سن

-         برنامه ريزي به منظور برگزاري جشنواره هاي متنوع و به مناسبت هاي مختلف با همکاري اعضاء

-         برگزاري نشست سالانه با حضور مسئولان / مديران مهدهاي کودک / مربيان دوره ديده و خانواده ها

-         تهيه گزارشات خبري ، صورتجلسات ، گزارش مکتوب و CDاز بر نامه ها به فدراسيون

 

اين آيين نامه در تاريخ 30/8/1389 به تصويب هيأت رئيسه فدراسيون رسيده و جهت اجرا به استان ها اعلام  مي گردد .

برچسب ها :