ویژه های خبری

پس از برگزاري موفق اردوي مستعدين در گيلان و سمنان اينبار هيات استان کرمان سنگ تمام گذاشت و توانمندي خود را به رخ کسيد و اردوي پسران و دختران رده هاي سني کمتر از 9 و 11 سال ايران را با خاطراتي خوش به پايان رسانيد در روز آخر اين اردو با هماهنگي فرزاد فروزي مدير پايگاه قهرماني استان  کليه مستعدين در پايگاه قهرماني ضمن آشنايي با وسايل اندازه گيري،  آزمون هاي مرتبط را تحت نظر مربيان خود قرايي و اکبري و اماني پور و طوفانی  و ندا سروش دبیر کمیته  انجام دادند و خانم ها شهروي و زهروي به عنوان سرپرستان اردوي استعداديابي با دلسوزي فراوان به انجام وظيفه در قبال اين ورزشکاران منتخب پرداختند سرکار خانم مهدوي رييس هيات استان از زحمات طالبي دبير هيات و والدين ورزشکاران کرماني و نايب رييس بانوان خود قدرداني کرد و اين فعاليت را تجربه اي ذي قيمت براي هيات استان خواند

در این اردوها اهداف مختلف و فعالیت های هدفمند با تفکر علمی و مدیریتی  توسط فدراسیون دنبال می شود اهدافی از قبیل توانمندسازی در زمین بازی و انتقال روحیه حرفه ای گری و احترام به داور در اسکواش ، مباحث فرهنگی در قالب زمان های پذیرایی در اماکن تاریخی  و اوقات فراغت ها تحت عنوان بازدید ها و تقویت کار تیمی و همکاری متقابل که در رشته های انفرادی مثل اسکواش بشدت به آن نیاز است ، و مباحث اجتماعی شدن که نهایتا در این اردو ها فراتر از حیطه اسکواش این ورزشکاران برای ورود به جامعه با هنجارهای ارزشی ورود نمایند.بنابراین اردوهای استعدادیابی با مباحث فنی و فرهنگی و قهرمانی و ارتباطات و همکاری و دمیدن روحیه استقلال فردی و حرفه ای گری از طریق سرپرستان و مربیان تعریف شده تحت پوشش این کمیته دستاوردهای ارزشمندی را برای نسل آتی اسکواش مد نظر دارد.

مستانه کرم پور رييس کميته استعداديابي در آبان سالجاري در انتظار استان درخواست کننده ميزباني چهارم منتخبين با استعداد ايران است تا اين مرحله از اردو هم به شايستگي برگزار شود و تنور استعداديابي و استعدادپروري در اسکواش همچنان گرم و پويا و مستمر به فرايند بازيکن سازي خود ادامه دهد.