ویژه های خبری

رقابت های ورزشی رشته های ورزشی پیوند اعضا با حضور رییس فدراسیون جهانی و سرکار خانم فاطمه هاشمی رییس فدراسیون بیماری های خاص و پیوند اعضا در جزیره کیش برگزار شد و رقابت های اسکواش پیوند اعضا قهرمانان خود را شناخت

در بخش آقایان رده سنی 30 تا 39 سال

مجمد جوادفلاحی از فارس

بابک به ور از تهران

یونس مهدوی از گلستان اول تا سوم شدند

در بخش بانوان رده سنی 20 تا 29 سال

فتانه فراهانی از مرکزی

شیواسرحدی از تهران

سمانه ملکی از مرکزی اول تا سوم شدند

در بخش بانوان رده سنی 30 تا 39 سال

مرضیه یارخلجی از تهران اول

اعم غفاری شریف از همدان دوم

سمیه کریمی از همدان سوم شدند