ویژه های خبری

اسامي داوران فعال که جهت قضاوت رقابت هاي قهرماني کشور اعلام آمادگي نموده و ابلاغ آنان از طرف فدراسيون صادر گرديده عبارتند از

تبريز 9 و 11 سال خانم ها زهرا شهروي و فاطمه طاهري

کرمانشاه 9 و 11 سال آقاي عباس پورصفا و خانم آزاده قنبري

رشت 13 و 15 سال خانم ها هدا صفري و ندا سروش

اراک 13 و 15 سال آقايان وحيدجوانمردي و سيدمحمد حسين ديهيمي و محمد مهدي حسن پور

شيراز 17 و 19 سال  خانم ها فاطمه رحيمي و غزاله قدومي زاده و ندا ابوطالبي

يزد 17 و 19 سال آقايان اسماعيل توسلي و کيوان قائميان

اين داوران کشورمان قضاوت ديدارهاي قهرماني کشور را بر عهده خواهند داشت

ضمنا سرداوران اين رويدادها عبارتند از

در تبريز خانم آزاده اسکندري

رشت خانم نجمه سادات کاشفي

شيراز خانم سوفيا نواده

کرمانشاه آقاي سجاد ذوالفقاري

اراک آقاي رامين مجيدي

يزد آقاي مصطفي خوبياري