ویژه های خبری

رقابت هاي اسکواش جام رمضان در اروميه در بخش بانوان برگزار گرديد و نتايج زير در رده هاي سني مختلف بدست آمد.

در رده سني زير 9سال مقام اول درسا ايراني _ مقام دوم تارا باقري _ مقام سوم زهرا ملکي،در رده سني زير 11 سال مقام اول آيتن نجد مکاري _ مقام دوم رويا قادري _ مقام سوم مبينا نظري و در رده سني زير13 سال مقام اول زهرا علي اکبري _ مقام دوم هاني محمودي _ مقام سوم سوين ايراندوست.

برچسب ها :