ویژه های خبری

باهدف معرفي و هويت بخشيدن به ورزش اسكواش در جامعه اطلاعات مدال آوران اسكواش ايران تهيه و تدوين شده است كه البته اطلاعات مربوط  تا حد ممكن به صورت مستند جمع آوري شده است و امكان اشتباه نيز وجودارد لذا تقاضا مي شود در صورت داشتن اعتراض با ارسال مدارك مستند و مستدل ما را درجمع آوري اطلاعات تاريخ اسكواش ايران ياري فرماييد

 

نشانی letter@squashiran.ir  و يا شماره فكس 44016380-021

آخرين به روز رساني :  7 فروردین 1397

 

مدال آوران اسکواش ایران در مسابقات بين المللي – بخش بانوان

1-سارا احمدی

1-  مدال برنزچهارمین دوره ایران جونیور 2013 –15 سال -1392

2-  مدال برنز پنجمین دوره ایران جونیور 2014  –15 سال -1393

3-  مدال برنز ششمین دوره ایران جونیور 2015 –17 سال -1394

              4 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور2017 - 19 سال - 1396

 

2-هلیا استیلی

1-  مدال برنز سومین دوره ایران جونیور 2012 – 13 سال -1391

2-  مدال نقره چهارمین دوره ایران جونیور 2013 – 13 سال -1392

3-  مدال نقره پنجمین دوره ایران جونیور 2014 – 15 سال -1393

4-  مدال نقره ششمین دوره ایران جونیور 2015 –17 سال -1394

5-  مدال نقره هفتمین دوره ایران جونیور 2016 –17 سال - 1395

6- مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396

7 - مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 17 سال - 1396

 

3 -رومینا اسماعیلی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –17 سال –1391

 

4- فرشته اقتداری

1-  مدال نقره سومین دوره ایران جونیور 2012  – 13 سال -1391

2-  مدال نقره چهارمین دوره ایران جونیور 2013 – 15 سال -1392

3-  مدال برنز پنجمین دوره ایران جونیور 2014 – 15 سال -1393

4-  مدال برنز ششمین دوره ایران جونیور 2015  –19 سال -1394

5-  مدال طلا هفتمین دوره ایران جونیور 2016 –17 سال -1395  

6- مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396

7 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 19 سال - 1396

 

5- مهديه الوندي

            1 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 11 سال - 1396

 

6- ستایش بابایی

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال -1390

 

7- نجمه بوشهري زاده

             1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396

             2- مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 19 سال - 1396

 

8- کوثر بهنام

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –13 سال - 1391

2-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

3-  مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1394

 

9-ستایش پزشکی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور 2012 –11 سال -1391

2-  مدال طلای چهارمين دوره ایران جونیور 2013 – 11 سال - 1392

3-  مدال طلای پنجمين دوره ایران جونیور 2014  –11 سال - 1393

4-  مدال طلای ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 15سال - 1394   

5-  مدال طلای هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 13 سال -1395

             6 - مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396

             7 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال - 1396 

 

10- زهرا پورخلیل

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –11 سال -1394

2-  مدال طلای هفتمين دوره ایران جونیور –11 سال – 1395

 

11 - نگین پورصالحی

              1 - مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور 2016  –  17 سال – 1395

              2 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396 

 

12-  شیوا تجویدی

1-  مدال نقره نخستين دوره ایران جونیور –13 سال – 1386

2-  مدال طلا سومین دوره ایران جونیور –19 سال -1391

3-  مدال نقره چهارمین دوره ایران جونیور –19 سال -1392  

 

13- مهرنوش ترابی زاده

1-  مدال برنز ایران جونیور –19 سال -1391

 

14- سوگل ثمودی

1-  مدال برنز  نخستين دوره ایران جونیور –13 سال - 1386

2-  مدال طلا دومين دوره ایران جونیور –19 سال - 1390

3-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –17 سال - 1391

4-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال –1392

5-  مدال  طلا پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1393

6-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1394

 

15- فاطمه جام گوهری

             1 - مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 15 سال – 1394  

 

16 - بهار جعفري

         1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396 

 

17 - رخساره جلالی

            1 - مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور2013  – 19 سال – 1392

 

18 - هستي چمني

           1 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال - 1396

 

19-محدثه حاجبی

1-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال - 1393

2-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –15 سال - 1395 

             3 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 17 سال - 1396  

 

20- باران حسن پور

            1- مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396

 

21 - ثمین حسن پور

        1 - مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور 2016  – 11 سال - 1395

        2 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال  - 1396

        3 -مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور  2017 - 11 سال - 1396

 

22 - ساجده حیدری

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –13 سال -1390

 

23 - بهاره خزائی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور 2007  –19 سال - 1386  

 

 

24- فاطمه خيري

           1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396 

 

25 - سیده ناهید رضوی

1-  مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 17 سال – 1395

              2 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396 

 

26-آریاندخت روزبهانی

             1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور 2007  – 19 سال -1386

 

27-نارگل رمضان زاده

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور 2015 –11 سال -  1394

2- مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

28- مبینا سادات زواره

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –17 سال –1390

 

29- آدینه زهدی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –17 سال -1386  

 

29- فروغ سراستاد

1-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –19 سال –1390

 

30 - تارا سعادتی

1-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور  – 11 سال -1395  

2 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396 

 

31 - نرگس سلطانی

               1- مدال نقره  ششمين دوره ایران جونیور 2015  –11 سال - 1394

               2- مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 13 سال – 1395

                3 - مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

                4- مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

32 - آيلين سلمي

              1 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 11 سال - 1396 

 

33- غزال شرف پور

1-  مدال برنز سومین دوره ایران جونیور –15 سال -1391

2-  مدال نقره چهارمين دوره ایران جونیور –15 سال -1392

3-  مدال طلا پنجمین دوره ایران جونیور –17 سال -1393

4-  مدال نقره هفتمین دوره ایران جونیور –19 سال -1395  

 

34- نیکی شمیرانی

1-  مدال برنز  ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 13 سال - 1394

2-  مدال طلا  هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 15 سال - 1395

3-   مدال برنز مسابقات  بین المللی فرانسه 2017 – كمتر از 15 سال – اسفند 1395

4 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396

5 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 17 سال - 1396

6 - مدال نقره مسابقات بین المللی فرانسه 2018 - کمتراز 15 سال - اسفند 1396

 

35-کیمیا عزیزی

1-  مدال برنز  دومين دوره ایران جونیور –17 سال –1390

2-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –15 سال - 1391

3-  مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –15 سال - 1392

4-  مدال برنز  پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1393

5-  مدال برنز  ششمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1394

6-  مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال – 1395

 

36- کیمیا علیزاده

1-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –11 سال -1395  

 

37-مهکامه علیزاده

1-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال – 1395

 

38-پریا علینژاد

1-  مدال نقره نخستين دوره ایران جونیور –11 سال -1386

 

39- آرمیتا غلامیان

1-  مدال برنز هفتمین دوره ایران جونیور –15 سال -1395

 

40- نیلوفر فرج زاده

1-  مدال برنز  سومين دوره ایران جونیور –15 سال –1391

 

41-حدیث فرزاد

1-  مدال طلا نخستين دوره ایران جونیور –13 سال - 1386

2-  مدال طلا دومين دوره ایران جونیور –17 سال –1390

3-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –17 سال - 1391

4-  مدال طلا  چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1392

5-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1393

 

42- فاطمه فلاحتی

1-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور  2016 – 13 سال - 1395

 2- مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

43- نگين فلاحتي

           1- مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

44 - بهاره قائدی

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2014 –11 سال - 1393

2-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 13 سال - 1394

3 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 207 - 15 سال - 1396

 

45- غزاله قدومی زاده

1-  مدال برنز  چهارمین دوره ايران جونيور –19 سال - 1392

 

46- کیانا قطعی

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال –1393

 

47- کتایون کبرایی

1-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور 2012  –11 سال - 1391

2-  مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور 2013 – 13 سال –1392

3-  مدال برنز  ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 15 سال - 1394

4-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور2016  – 15 سال - 1395

 

48- منصوره كرباسي

             1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396

 

49 - ساجده کریمی

1-  مدال طلا دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

2-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال - 1393

 

50- شمیم کیا احمدی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –19 سال –1390

 

51- آیدا کیاندوست

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –17 سال -1386

 

52- شادی کشوری

مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –13 سال - 1386

 

53-ملیکا کیا

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –13 سال - 1394

 

54-زهرا محمد خانی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –15 سال -1390

2-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –19 سال - 1391

 

55- آذین محمدی

1-  مدال برنز  دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

 

56- فرناز محمدی

1-  مدال برنز  نخستين دوره ایران جونیور –15 سال –1386

2-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –19 سال - 1391

 

57- سعیده مزیدی

1-  مدال نقره نخستين دوره ایران جونیور –15 سال –1386

 

58-نیکتا مشیری

1-  مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1392

 

59- هانیه موحدی

1-  مدال نقره چهارمين دوره ایران جونیور –11 سال -1392

 

60 - ديانا مقري

              1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

61- نگین نجاریان

1-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

 

62-هستی ندیمی نيا

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور  2013 – 11 سال -1392

2-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2016 – 13 سال - 1393

            3 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396 

 

63- رضوان نقیبی

1-  مدال برنز  دومين دوره ایران جونیور –15 سال - 1390

2-  مدال برنز  سومين دوره ایران جونیور –17 سال - 1391

3-  مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1392

4-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال - 1393

5-  مدال برنز  ششمين دوره ایران جونیور – 19 سال - 1394

 

64 - نازنين نقي ن‍ژاد

           1 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

65- پارمین نکوپایان 

1-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –11 سال – 1394

2-   مدال برنز مسابقات کی ال مالزی 2014رده کمتر از 9 سال – آذر 93

3-   مدال نقره مسابقات کی ال مالزی 2015 رده کمتر از 9 سال - آذر 94

               4 - مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396

              5 - مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 11 سال - 1396

 

66 - دنیز نهاوندی

1 -  مدال طلای سومين دوره ایران جونیور –11 سال -1391

2-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال - 1392

3-  مدال طلای پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال -1393

4-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –15 سال -1394

 

67 - سارینا نیری

1-  مدال برنز  پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

 

68- آیلی نیری

1-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور2011 – 13 سال - 1390

2-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور 2012 – 13 سال -1391

3-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور2013  – 15 سال -1392

4-  مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور 2014 – 15 سال -1393

5-  مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 19 سال -1394

6-  مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور 2016  – 19 سال -1395

            7 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396

            8 - مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 19 سال - 1396 

 

69- مهدیس هاشمی

1-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور 2014 –11 سال - 1393

2-  مدال طلای ششمين دوره ایران جونیور 2015 – 13 سال - 1394

3-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 13 سال - 1395

4 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396

5 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال - 1396

 

70- مهدیه هروی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور 2013 –11 سال -1392

2-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور 2014 –11 سال - 1393

3-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2016 –11 سال - 1395

 

71-  مطهره یدالهی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور 2011 –13 سال - 1390

 

 

مدال آوران اسکواش ایران در مسابقات بين المللي – بخش مردان

 

1- سپهر اعتماد پور

               1 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396

              

2-آرین اعتمادی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور 2007 – 13 سال – 1386

2-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور 2012 – 17 سال –1391

3-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2014  – 19 سال – 1393

 

3 - سپهر افتخاري

              1 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال - 1396 

 

4 -سینا باروت کوب

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –15 سال –1393

2-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –17 سال –1395

 

5-علی بروجردی

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

6-سام پادبد

1-   مدال نقره تیمی مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تیمی مسابقات دهه فجر  2001–1379

 

7-محمد پویان

1-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –13 سال –1391

 

8- رضا تیرانداز

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –13 سال –1386

 

9 -مهدی جادری

1-  مدال برنز ششمين دوره  ایران جونیور –13 سال –1394

 

10 - عرشیا جاهدی

1-  مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور 2015  –11 سال – 1394

               2 - مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

               3 - مدال طلا نخستين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

11 - محمدرضا جعفرزاده کنار سری

1-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور  2014 – 15 سال – 1393

2-  مدال طلا ششمين ایران جونیور 2015 – 15 سال –1394

3-   مدال برنز قهرمانی آسیا – تهران 2015 - کمتر از 15 سال  -  شهریور 94

4-  مدال طلا  هفتمين ایران جونیور  2016 – 17 سال – 1395

              5 - مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 12017 - 17 سال - 1396 

 

12 - آرين جعفر طياري

            1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396

            2 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 11 سال - 1396

 

13 - سید محمد حسین جعفری ندوشن

1-   مدال طلا تيمي بين المللي در مشهد 2011 - 1390

2-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در تهران 2013 – آذر 1392

3-   مدال برنز تیمی قهرمانی غرب آسیا در اردن 2015 – خرداد 1394

 

14-امیر حسین جمالی زاده

1-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –17 سال –1391

2-  مدال نقره چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال –1392

 

15- وحید جمالی فر

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

16-عرفان جمشیدی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور –15 سال –1386

2-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –19 سال –1390

3-  مدال نقره تيمي جوانان بين المللي 2011 در مشهد - 1390

4-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –19 سال –1391

17-محمد جهری

1-   مدال برنز مسابقات دهه فجر رده کمتر از 16 سال 2002 –1380

 

18- آراد جلیلي

1-  مدال نقره ششمين دوره  ایران جونیور  2015 –11 سال –1394

2-  مدال برنز هفتمين دوره  ایران جونیور 2016 –11 سال – 1395

               3 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 13 سال - 1396 

 

19- آرشام جلیلي

1-  مدال برنز ششمين دوره  ایران جونیور –11 سال –1394

2-  مدال برنز هفتمين دوره  ایران جونیور –11 سال –1395

               3 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

               4 - مدال نقره نخستين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

20 - محمد چنگایان

1-  مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور  2016 – 11 سال – 1395

               2 - مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396

               3 - مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 11 سال - 1396 

 

21  -فرزان حبیب پور

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –17 سال –1391

2-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال –1392

3-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –19 سال –1394

 

22-وحید حقیقت

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور – 19 سال – 1391

 

23 - علي حيدري

         1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396 

 

24-محمد خانی شوازي

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور  2011 – 13 سال – 1390

2-  مدال نقره چهارمين ایران جونیور 2013  –15 سال – 1392

3-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2014  –17 سال – 1393

4-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 19 سال – 1395

              5 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396 

              6 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 19 سال - 1396

 

21 - فرشاد خشنود

1-   مدال برنز دهه فجر دررده کمتر از 16 سال 1998 –1376

 

22 - شهریار خطیب لو

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

23- آروین داغستانی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور – 15 سال –1391

 

24- نوید دشتی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –17 سال –1391

2-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال –1392

 

25- شه يار دولتشاهی

1-   مدال نقره  مسابقات دهه فجر 1998 –1376

2-   مدال نقره تيمي مسابقات دهه فجر  1998 – 1378

 

26 -مهدی دهقان

1-  مدال برنز چهارمين دوره  ایران جونیور –19 سال –1392

 

27-امیر پارسا رستگاری 

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

2-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال –1393

3-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –15 سال –1394

4-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور –15 سال –1395

 

28-سام رستم نژاد

1-  مدال نقره چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

 

29-آروین رسول زاده

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور  2015 –11 سال –1394

2-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 11 سال – 1395

               3 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

               4 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

30 - امير رضا زاده

               1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 13 سال - 1396

 

31 - علی  رضایی

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور  – 13 سال –1393

             

31 - عليرضا رضايي

             1 - مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396 

             2 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 17 سال - 1396

 

33-  شادروان علی روغنی

1-  مدال طلا نخستين دوره ایران جونیور 2007  – 15 سال – 1386

 

34-سجاد زارعیان

1-   مدال طلا دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

2-   مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –15 سال –1391

3-   مدال برنز  چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال –1392

4-   مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –19 سال –1393

5-   مدال برنز قطر جونیور 2015 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1393

6-   مدال نقره دوحه جونیور 2015 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1393

7-   مدال طلا ششمين دوره  ایران جونیور –19 سال –1394

8-   مدال برنز قهرمانی آسیا – تهران 2015 -  کمتر از 19 سال -  شهریور 1394

9-   مدال نقره بین المللی مالزی 2015 - کمتر از 19 سال -  آذر  1394

10- مدال نقره قطر جونیور کمتر 2016 - کمتر از 19 سال - اسفند 1394

11- مدال برنز دوحه جونیور 2017 - کمتراز 19 سال - اسفند 1394

11-  مدال نقره بین المللی فرانسه 2016 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1394

12-  مدال طلا بین المللی اتریش 2016 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1394

13- مدال طلا پنانگ مالزی 2016 –  کمتر از 19 سال -  شهریور 1395

14- مدال برنز پی اس ای در اراک – جام امیر کبیر 2016 -  مهر 1395

15-  مدال برنز پی اس ای جام شهدای نیروی دریایی ارتش در تهران 2016 -  آبان 1395

16- مدال برنز پي اس اي جام خليج فارس در جزيره كيش 2017 – بزرگسالان – ارديبهشت 1396

17- مدال طلا پي اس اي جام صلح ودوستي در اروميه 2017 - بزرگسالان - آبان 1396

18 - مدال برنز مسابقات بزرگسالان تیمی قهرمانی آسیا در کره جنوبی 2018 - فروردین 1397

 

35-عبدالله سلطانی

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال –1395

 

36-سید علیرضا سنایی

1-   مدال طلا دومین دوره دهه فجر در رده کمتر از 16 سال 1998 – 1376

2-   مدال نقره تيمي چهارمین دوره دهه فجر 2000 – 1378 

3-   مدال برنز پنجمین دوره دهه فجر ، کمتر از 19 سال 2001 – 1379

4-   مدال برنز تیمی پنجمین دوره دهه فجر 2001 – 1379

5-   مدال برنز ششمین دوره دهه فجر 2002 – 1380

6-   مدال نقره پی اس ای در تهران جام نوروز 2010 - اسفند 1388

 

37-سید محمد حسین سنایی 

1-   مدال نقره دهه فجر کمتر از 16 سال 1998 –1376

2-   مدال نقره تيمي دهه فجر 1999 –1378

3-   مدال برنز ششمین دوره دهه فجر  2001 –1380

4-   مدال برنز پی اس ای جام نوروز در تهران 2009 - اسفند 1387

5-   مدال برنز پی اس ای جام میلاد درگرگان 2010 – مرداد 1389

6-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در تهران 2013 – آذر 1392

7-   مدال برنز تیمی غرب آسیا دراردن 2015 - خرداد 1394

 

38- فرشادسياوشي

1-  مدال برنز مسابقات دهه فجر – 1375 

 

39 - سيد جاويد سيدان

                 1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396

 

40 - سید جواد سیدان

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –15 سال –1390

2-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –17 سال –1392

3-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –19 سال –1394

 

41 -کیان سیوقی

1-  مدال برنز  هفتمين دوره ایران جونیور –13 سال –1395

 

42-علیرضا شاملی

1-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –13 سال –1390

2-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –15 سال –1392

3-  مدال نقره دوحه جونیور 2014 - کمتر از 15 سال -  اسفند 92

4-   مدال طلا قطر جونیور 2014 -  کمتر از 15 سال -  اسفند 92

5-  مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

6-   مدال برنز کی ال مالزی 2014 - کمتر از 17 سال -  آذر 93

7-   مدال برنز قطر جونیور 2015 - کمتر از 17 سال -  اسفند 93

8-   مدال نقره دوحه جونیور 2015 - کمتر از 17 سال -  اسفند 93

9-  مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور –17 سال –1394

10-  مدال برنز قهرمانی آسیا – تهران 2015 -  کمتر از 17 سال -  شهریور 94

11- مدال نقره کی ال مالزی 2015 -  کمتر از 17 سال - آذر 1394

12 - مدال طلا قطر جونیور 2016 - کمتر از 17 سال - اسفند 1394

13 - مدال برنز دوحه جونیور 2016 - کمتر از 17 سال - اسفند 1394

14-  مدال نقره فرانسه جونیور  2016 - کمتر از 17 سال  - اسفند 94

15- مدال طلا اتریش جونیور  - كمتر از 17 سال – اسفند 94

16-  مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال – 1395

17 - مدال برنز قهرمانی جوانان آسیا 2017 اردن - 19  سال - 1396

            18- مدال طلا دوحه جونيور قطر 2017 - 19 سال - 1396

            19 - مدال طلا اصفهان جونيور 2017 - 19 سال - 2017

            20 - مدال برنز مسابقات پی اس ای 10 هزاردلاری گرامیداشت شهدای نیروی دریایی ارتش در تهران - آذر 1396 - 2017

           21 - مدال برنز مسابقات پی اس ای 5 هزاردلاری جام امیرکبیر اراک گرامیداشت مرحوم علی روغنی - دی 1396 - 2017

           22 - مدال برنز مسابقات قهرمانی بزرگسالان تیمی آسیا در کره جنوبی 2018 - فروردین 1397

 

43-سهیل شاملی

1-  مدال طلا نخستين دوره ایران جونیور – 13 سال –1386

2-  مدال نقره دومين دوره ایران جونیور –17 سال –1390

3-   مدال نقره تيمي بين المللي 2011 در مشهد -  1390

4-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور – 19 سال –1391

5-   مدال برنز تیمی قهرمانی غرب آسیا در اردن 2015 – خرداد 1394

 

44 - آرشام شعبان نژاد

             1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396

 

45-پویا شفیعی فر

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –11 سال –1392

2-   مدال طلا دوحه جونیور 2014 - کمتر از 11 سال -  اسفند 92

3-   مدال طلا قطر جونیور 2014 – کمتر از 11 سال -  اسفند 92

4-  مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور 2014 –11 سال - 1393

5-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور 2015  –13 سال - 1394

6-   مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور 2016 – 13  سال – 1395 

              7- مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396

               8- مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال - 1396

 

46-فرزاد شکوهی

1-   مدال نقره تيمي جوانان بين المللي 2011 در مشهد - 1390

2-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –19 سال –1391

3-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –19 سال –1392

4-   مدال نقره کی ای مالزی 2013 - کمتر از 19 سال - آذر 1392

5-   مدال برنز تیمی قهرمانی غرب آسیا در تهران 2013 - آذر 1392

6-   مدال برنز دوحه جو نیور 2014 - کمتر از 19 سال - اسفند 1392

7-   مدال نقره قطر جو نيور 2014 - کمتر از 19 سال - اسفند 1392

 

47-روزبه شهریاری

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

48-محمدرضا صادقپور 

1-   مدال برنز پی ای اس  جام میلاد در گرگان 2011 - تیر 1390

2-   مدال طلا تيمي بين المللي در مشهد 2011 - 1390

3-   مدال برنز پی اس ای جام نوروز در تهران 2012 - اسفند 1390

4-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در اردن 2015 - خرداد 1394

 

49-امیرحسین صادق خانی

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2014  –11 سال – 1393

2-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور 2016  – 13 سال – 1395

              3 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396 

              4 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال - 1396

 

50 - ايمان صفراوغلي آذري

             1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396

 

51 -محمدرضا ضیاکاشانی

1-  مدال برنز نخستين دوره ایران جونیور 2007 – 19  سال –1386

2-   مدال برنز تیمی قهرمانی غرب آسیا در اردن  2015- خرداد 1394

 

52 -ماهان طاهرزاده

1-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –13 سال –1392

 

53-محمد امین عطایی خواه

1-   مدال برنز تیمی غرب آسیا در تهران 2013 - آذر 1392

2-   مدال طلا تيمي بين المللي در مشهد 2011 - 1390

 

54 - رضا غفاري

            1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396

 

55 - آريافاضلي منش

1-   مدال برنز مسابقات اسكاتيش اوپن در رده سني كمتر از 15 سال  2008 - دي 1387 ‌

 

56- مهدی فتحی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور – 15 سال –1390

 

57-محمد علی فرهت

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

2-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –17 سال –1394

 

58-امیرحسین فیض پور

1-  مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –15 سال –1393

2-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –13 سال –1391

3-  مدال برنز چهارمين دوره ایران جونیور –15 سال –1392

4-  مدال نقره ششمين دوره ایران جونیور –17 سال –1394

5-  مدال نقره هفتمين دوره ایران جونیور –17 سال –1395 

            6 - مدال طلا هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396

            7 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 19 سال - 1396

 

59- محمد دانیال قاروني

1-   مدال طلا سومين دوره ایران جونیور –11 سال –1391

2-   مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور –11 سال –1392

3-   مدال طلا بین المللی پاکستان 2013 -  کمتر از 13 سال -  آذر 92

4-   مدال برنز دوحه جونیور 2014 - کمتر از 13 سال -  اسفند 92

5-   مدال نقره قطر جونیور 2014 - کمتر از 13 سال - اسفند 92

6-   مدال طلا پنجمين دوره ایران جونیور –13 سال –1393

7-   مدال نقره قطر جونیور 2015 -  کمتر از 13 سال -  اسفند 1393

8-   مدال برنز دوحه جونیور 2015 - کمتر از 13 سال -  اسفند 93

9-   مدال طلا ششمين دوره ایران جونیور –13 سال –1394

10-  مدال برنز قهرمانی آسیا – تهران 2015  - کمتر از 13 سال - شهریور 94

11- مدال نقره کی ال مالزی 2015 -  کمتر از 13 سال -  آذر 1394

12 - مدال نقره دوحه جونیور 2016 - کمتر از 15 سال - اسفند 1394

13- مدال طلا هفتمين دوره ایران جونیور – 15 سال – 1395

14 - مدال برنز قهرمانی جوانان آسیا 2017 اردن - 15 سال - 1396

            15 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 15 سال - 1396

            16 - مدال طلا نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 15 سال - 1396

 

60 -سمیع اله قاصد آبادی

1-  مدال برنز دومين دوره ایران جونیور –19 سال –1390

2-   مدال نقره تيمي جوانان بين المللي 2011 در مشهد - 1390

3-   مدال برنز پی اس ای جام امبیر کبیر در اراک 2016 - مهر 1395

4 - مدال برنز مسابقات قهرمانی بزرگسالان تیمی آسیا در کره جنوبی 2018 - فروردین 1397

 

61 - رهام قیاسی

1-  مدال برنز سومين دوره ایران جونیور –11 سال –1391

 

62 - محسن کاشفی

1-   مدال برنز مسابقات بانك ملي 1974 - 1353

2-   مدال برنز مسابقات دهه فجر  1998 –1376

 

63 - شادروان جلال كازروني

1-  مدال نقره مسابقات بانك ملي 1974- 1353

 

64 - مجید کریم پناه

1-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –19 سال –1394

2-  مدال برنز هفتمين دوره ایران جونیور –19 سال –1395

 

65 - مجتبی کفیلی

1-  مدال نقره پنجمين دوره ایران جونیور –17 سال –1393

2-  مدال برنز ششمين دوره ایران جونیور –17 سال –1394

              3 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396

              4- مدال نقره نخستين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396

 

66 - پويان كمالي مقدم

             1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 19 سال - 1396

 

67-فربد کیوانفر

1-  مدال طلا سومين دوره ایران جونیور 2012  – 13 سال – 1391

2-  مدال طلا چهارمين دوره ایران جونیور  2013 – 13 سال – 1392

3-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور  2014 – 15 سال – 1393

 

67 - نادرگلرخي

            1 - مدال برنز هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 17 سال - 1396

            2 - مدال برنز نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 17 سال - 1396 

 

69-علیرضا گلستان

1-  مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور 2014 – 13 سال – 1393

 

70 - معین محمد پور

1 - مدال برنز پنجمين دوره ایران جونیور  2014 –11 سال – 1393

 

71 - كوشا مصلحي

         1 - مدال نقره هشتمين دوره ايران جونيور 2017 - 11 سال - 1396

         2 - مدال نقره نخستين دوره اصفهان جونيور 2017 - 11 سال - 1396 

 

72 -رادین معروفی

1-   مدال برنز  مسابقات دهه فجر  2002  - در رده 16 تا 19 سال – 1380

 

73 - مهدی مقدم

1-   مدال برنز مسابقات دهه فجر در يزد 2001 – 1379

 

74 - نوید ملک ثابت

1 -  مدال نقره نخستين دوره ایران جونیور –19 سال –1386

2 - مدال برنز پی اس ای جام میلاد در گرگان 2010 - مرداد 1389

3 - مدال برنز پی اس ای  جام نوروز در تهران 2012 - اسفند 1390

4 -   مدال طلا تيمي بين المللي در مشهد 2011 - 1390

5 -   مدال برنز تیمی غرب آسیا در تهران 2013 –آذر 1392

6 -  مدال برنز تیمی غرب آسیا در اردن 2015 –خرداد 1394

            7 - مدال طلا مسابقات پی اس ای 5 هزاردلاری جام امیرکبیر گرامیداشت مرحوم علی روغنی - دی 1396 - 2017

            8 - مدال برنز مسابقات قهرمانی بزرگسالان تیمی آسیا در کره جنوبی 2018 - فروردین 1397

 

75 - ساسان وزیري

1-   مدال طلا مسابقات دهه فجر 1998 –1376

2-   مدال نقره مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

76 - رامتین همامی

1-  مدال نقره سومين دوره ایران جونیور –11 سال –1391

 

77 - نعیم یوسف زيی

1-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2000 –1378

2-   مدال برنز تيمي مسابقات دهه فجر 2001 –1379

 

78- وزيرجهان يوسف زيي

1-   مدال طلاي مسابقات بانك ملي 1974 – 1353

2-   مدال طلاي مسابقات بانك ملي 1977 - 1356