ویژه های خبری

برنامه زمانبندی لیگ های اسکواش

لیگ برتر آقایان

لیگ برتر بانوان

 

هفته اول

چهارشنبه

تاریخ ورود : 19/08/95

 

هفته اول

چهارشنبه

تاریخ ورود : 19/08/95

جمعه

تاریخ خروج : 21/08/95

جمعه

تاریخ خروج : 21/08/95

میزبان

یزد

میزبان

شهرداری تهران

 

هفته دوم

چهارشنبه

تاریخ ورود  : 01/10/95

 

هفته دوم

چهارشنبه

تاریخ ورود : 01/10/95

جمعه

تاریخ خروج : 03/10/95

جمعه

تاریخ خروج : 03/10/95

میزبان

گلستان

میزبان

اراک

 

هقته سوم

سه شنبه

تاریخ ورود : 19/11/95

 

هفته سوم

سه شنبه

تاریخ ورود : 19/11/95

پنج شنبه

تاریخ خروج  :21/11/95

پنج شنبه

تاریخ خروج : 21/11/95

میزبان

شهرداری تهران

میزبان

گلستان

هفته چهارم (پایانی)

سه شنبه

تاریخ ورود : 22/01/96

هفته چهارم ( پایانی )

سه شنبه

تاریخ ورود :   22/01/96

شنبه

تاریخ خروج : 26/01/96

شنبه

تاریخ خروج :   26/01/96

میزبان

کیش

میزبان

کیش

لیگ دسته یک آقایان

لیگ دسته یک بانوان

 

هفته اول

چهارشنبه

تاریخ ورود : 03/09/95

 

هفته اول

چهارشنبه

تاریخ ورود : 19/08/95

جمعه

تاریخ خروج : 05/09/95

جمعه

تاریخ خروج : 21/08/95

میزبان

گروه  A: ارومیه

گروه  B : آران وبیدگل

میزبان

گروه Aو گروه B

شهرداری تهران

 

هفته دوم

چهارشنبه

تاریخ ورود :   06/11/95

 

هفته دوم

چهارشنبه

تاریخ ورود: 15/10/95

جمعه

تاریخ خروج :08/11/95

جمعه

تاریخ خروج : 17/10/95

میزبان

گروه A: گیلان

گروه B: اراک

میزبان

گروه A: کرمانشاه

گروهB: یزد یا ارومیه

هفته آخرلیگ های اسکواش مورخ 22/01/96 لغایت 26/01/96 در کیش برگزار خواهد شد

برچسب ها :